Logo

Podmínky používání

Podmínky používání webových stránek

Provozovatelem internetových stránek https://profesionalnipece.cz a https://studioprofessionalcare.cz (dále jen Stránky) je firma Studio Professional Care (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s rezervací služeb Provozovatele na Stránkách mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Provozovatel Stránek si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Nakládání s daty a osobními údaji

Uživatel své případné osobní údaje poskytuje zcela. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň Uživatel uděluje Provozovateli na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle Zákona ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností správce, (ii) pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod.

Uživatel prohlašuje, že veškerá poučení, poskytnuté informace, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a nakládání s nimi, jakož i veškeré další informace, sdělení a udělená oprávnění jsou platná a účinná. Uživatel svým souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřuje s těmito svůj souhlas a potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, těmto rozumí a souhlasí s nimi.

Pokud při užívání Stránek poskytne Uživatel Provozovateli Údaje, nebude Provozovatel tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto Podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu Uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách, dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách Portálu včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, čehož si je Uživatel vědom a s čímž souhlasí.


O tom, jak nakládáme s Cookies na této stránce si můžete přečíst na této stránce.

Podmínky byly zveřejněny dne 23. 4. 2018 a naposledy upravené 15. 8. 2018, od tohoto data jsou platné a účinné.

Tyto stránky používají soubory cookies, které vám zajistí nejlepší průchod na našich webových stránkách. Podívejte se na Zásady ochrany osobních údajů.